fbpx

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN
1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Saskia van der Krift – Business Strateeg haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, bedrijf of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Saskia van der Krift – Business Strateeg heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Saskia van der Krift – Business Strateeg zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Saskia van der Krift – Business Strateeg.

1.3 Saskia van der Krift – Business Strateeg: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 70512701 levert Saskia van der Krift – Business Strateeg diensten op het gebied van markt -en opinieonderzoekbureaus, marketing en (business) coaching.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Saskia van der Krift – Business Strateeg haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Saskia van der Krift – Business Strateeg kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende of online (per e-mail) akkoord verklaarde opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

1.6 Business Strateeg strippenkaart werkuren: De klokuren die Saskia van der Krift – Business Strateeg inzetbaar is voor werkzaamheden die staan op de webpagina: https://saskiavanderkrift.nl/marketing/.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Saskia van der Krift – Business Strateeg.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Saskia van der Krift – Business Strateeg behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING
3.1 Offertes van Saskia van der Krift – Business Strateeg zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Saskia van der Krift – Business Strateeg is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Saskia van der Krift – Business Strateeg zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Saskia van der Krift – Business Strateeg te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Saskia van der Krift – Business Strateeg niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Saskia van der Krift –Business Strateeg, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Saskia van der Krift – Business Strateeg uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Saskia van der Krift – Business Strateeg, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Saskia van der Krift – Business Strateeg een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT
4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Saskia van der Krift – Business Strateeg de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING
5.1 Saskia van der Krift – Business Strateeg zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Saskia van der Krift – Business Strateeg niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt/klant gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Alle aanbiedingen van Saskia van der Krift – Business Strateeg hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Saskia van der Krift – Business Strateeg is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Saskia van der Krift – Business Strateeg zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Saskia van der Krift – Business Strateeg overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Saskia van der Krift – Business Strateeg verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / klant / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Saskia van der Krift – Business Strateeg. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Saskia van der Krift – Business Strateeg nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Saskia van der Krift – Business Strateeg daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Saskia van der Krift – Business Strateeg op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Saskia van der Krift – Business Strateeg.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN
8.1 In de offerte van Saskia van der Krift – Business Strateeg staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Saskia van der Krift – Business Strateeg voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, indien anders duidelijk schriftelijk aangeduid, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van een domeinnaam maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

8.3 Eenmaal aangekochte  Strippenkaart werkuren zijn niet meer in geld restitueerbaar maar alleen in te zetten in tijd. Aangekochte werkuren zijn 4 maanden geldig, ingaande op de factuurdatum. Na deze 4 maanden vervalt het recht om nog resterende werkuren in te zetten. Mochten deze uren er nog zijn na deze maanden. Zie ook Artikel 10 Annuleringsvoorwaarden.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN
9.1 Het honorarium van Saskia van der Krift – Business Strateeg en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Saskia van der Krift – Business Strateeg steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Saskia van der Krift – Business Strateeg kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Saskia van der Krift – Business Strateeg over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Saskia van der Krift – Business Strateeg worden opgeschort, dit zonder dat Saskia van der Krift – Business Strateeg dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Saskia van der Krift – Business Strateeg in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Saskia van der Krift – Business Strateeg of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Saskia van der Krift – Business Strateeg te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Saskia van der Krift – Business Strateeg gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Saskia van der Krift – Business Strateeg plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Saskia van der Krift – Business Strateeg gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN
10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Saskia van der Krift –Business Strateeg toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip of periode dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3

Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6

Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

10.7 De eenmaal aangekochte Strippenkaart werkuren zijn tot 14 dagen na de factuurdatum te annuleren. Na 14 dagen na de factuurdatum zijn de werkuren niet meer annuleerbaar en niet meer restitueerbaar in geld. Annuleringskosten bedragen 100%. De Strippenkaart werkuren zijn na 14 dagen na de factuurdatum alleen nog in te zetten in Strippenkaart werkuren. De Strippenkaart werkuren zijn vanaf de factuurdatum 4 maanden geldig. Na 4 maanden na de factuurdatum vervalt het recht om de eventueel resterende openstaande Strippenkaart werkuren in te zetten.

10.8 Een opdracht voor het maken van een WordPress website kan binnen 14 dagen ingaande vanaf de factuurdatum geannulleerd worden zonder annuleringskosten. Wel zullen de reeds gemaakte kosten en reeds gemaakte werkuren in rekening worden gebracht. Vanaf 14 dagen na de factuurdatum bedragen de annuleringskosten 100% van het factuurbedrag.

 

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies of uren gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals Strippenkaart werkuren, coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Saskia van der Krift – Business Strateeg desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Saskia van der Krift – Business Strateeg mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Saskia van der Krift – Business Strateeg houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Saskia van der Krift – Business Strateeg en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant/cliënt of opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Saskia van der Krift – Business Strateeg geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Saskia van der Krift – Business Strateeg nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Saskia van der Krift – Business Strateeg rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT
14.1 Modellen, strategieën, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Saskia van der Krift –  Business Strateeg voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Saskia van der Krift – Business Strateeg. Datzelfde geldt ook voor de door Saskia van der Krift – Business Strateeg uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Saskia van der Krift – Business Strateeg. Op alle door Saskia van der Krift – Business Strateeg ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING
15.1 Saskia van der Krift – Business Strateeg is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Saskia van der Krift – Business Strateeg houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN
16.1 Saskia van der Krift – Business Strateeg behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Saskia van der Krift – Business Strateeg.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Ga naar:
Privacy Verklaring
Disclaimer
Contact